Viet' Library

Hơn tất cả những gì bạn có!

Bài viết thu hoạch cá nhân Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN

Qua 4 năm (2007 – 2010) thực hiện “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã đi xa nhưng đã để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những giá trị nhân văn cao cả. Trong đó đặc biệt là tư tưởng tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng tấm gương đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

1. Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:

 • Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ.
 • Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ Đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương.
 • Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côngtác xây dựng Đảng.
 • Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các Đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt.

–     Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng.

–     Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.

–     Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

2. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc làm theo tấm gương của Bác.

 • Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Là cán bộ của Ngành , nên tôi ý thức được tầm quan trọng về công việc của mình, luôn cẩn trọng trong những việc làm cũng như lời nói và hành động. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc:

–          Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức.

–          Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm,…

–          Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít.

–          Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.

 • Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

–          Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

–          Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

3. Tự đánh giá những việc chưa làm được và nguyên nhân.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như:

 • Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Phòng được nhuần nhuyễn hơn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của Phòng nói riêng và của Nghành Cơ yếu nói chung.
 • Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn dè dặt.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Trong bốn năm qua, cuộc vận động đã được các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng, triển khai thực hiện tích cực, với nhiều cách làm hết sức phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả ban đầu rất đáng trân trọng. Phát huy kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần chú trọng một trong những nội dung sau đây:

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng, chạy theo thành tích ảo, do đó cần quan tâm chú ý về chất lượng. Muốn vậy, Đảng viên là tấm gương đi trước, làng nước theo sau, cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức, chung chung.

Người lãnh đạo là người điều hành xã hội; những chủ trương, đường lối, chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây, do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi, người viết để dân chấm thi, dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên “diễn biến hoà bình” là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra.

5. Phương hướng phấn đấu của bản thân.

 • Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú.
 • Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một cán bộ công chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
 • Thẳng thắn. trung thực, chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức.

Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn./.

 

Xác nhận Chi uy, Đảng ủy cơ sở

Người viết


 

Advertisements

Thứ Ba, 30,Tháng Mười Một, 2010 - Posted by | Góc học tập

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: